Положення про відділ внутрішнього аудиту та контролю за надходженням, використанням бюджетних коштів та станом збереження комунального майна апарату виконавчого комітету Світловодської міської ради

  • 125

І. Загальні положення.

1.Відділ внутрішнього аудиту та контролю за надходженням, використанням бюджетних коштів та станом збереження комунального майна апарату виконавчого комітету Світловодської міської ради (далі – Відділ) є структурним підрозділом апарату виконавчого комітету Світловодської міської ради. Відділ утворюється рішенням міської ради за поданням міського голови, підзвітний та підконтрольний Світловодській міській раді, підпорядкований  її виконавчому комітету та міському голові.

2. У своїй діяльності  Відділ керується Конституцією України, Бюджетним та Податковим кодексами України, указами та розпорядженнями Президента України, Законами України та постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну, рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, та цим Положенням. 

 

ІІ. Основні завдання.

1. Здійснення та забезпечення внутрішнього фінансового контролю за роботою виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Світловодської міської ради (далі - об'єкти контролю) з метою надання міському голові, міській раді, керівникам об’єктів контролю незалежних висновків та рекомендацій щодо: 

       функціонування системи внутрішнього контролю бюджетних установ, закладів, організацій, комунальних підприємств та шляхів її удосконалення; 

       запобігання фактам незаконного та неефективного використання бюджетних коштів та інших активів;

       запобігання виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій комунальної форми власності Світловодської міської ради;

      удосконалення системи управління, поліпшення внутрішнього контролю.

2. Основними завданнями Відділу є:

  реалізація політики у сфері аудиту та фінансового контролю за надходженням  і  використанням   бюджетних   коштів   органами    місцевого 

самоврядування,  комунальними  підприємствами,  бюджетними  установами,

закладами, що утримуються за рахунок коштів міського бюджету територіальної громади; контроль за станом збереження комунального майна, веденням бухгалтерського обліку, достовірністю фінансової та бюджетної звітності об’єктами контролю;

аналіз виконання управлінських рішень, виявлення фактів невиконання (неналежного виконання) управлінських рішень, оцінка їх негативного впливу та можливих наслідків для об'єкта контролю та підготовка відповідних пропозицій щодо вдосконалення управлінських рішень;

внесення на розгляд міському голові пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і порушень, та запобігання їх у подальшому;

подальший контроль та супроводження заходів за результатами внутрішнього фінансового контролю та аудиту.

 

ІІІ. Функції.

 Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

  1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення актів, розроблених та затверджених міською радою, виконавчим комітетом, та в установленому порядку подає їх міському голові;

  2) здійснює контроль за:

      використанням і збереженням фінансових ресурсів, необоротних та інших активів; правильністю визначення потреби в бюджетних коштах та взяттям зобов'язань; цільовим використанням коштів і майна; веденням бухгалтерського обліку, складанням бюджетної та фінансової звітності в комунальних підприємствах, органах місцевого самоврядування, бюджетних установах міста, що утримуються за рахунок міського бюджету територіальної громади; дотриманням законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу щодо місцевих бюджетів;

     виконанням умов договорів щодо надання в оренду земельних ділянок комунальної власності, нерухомого комунального майна, дотриманням зобов’язань щодо платежів до міського бюджету територіальної громади;

     ефективним та результативним використанням коштів міського бюджету територіальної громади, їх використанням за призначенням;

     використанням і своєчасним поверненням кредитів (позик), отриманих під місцеві гарантії;

     складенням паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, кошторисів та інших документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету;

    ефективним плануванням і виконанням бюджетних програм та результатів їх виконання;

    станом внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту у розпорядників бюджетних коштів, комунальних підприємств;

    виконанням управлінських рішень; 

    усуненням виявлених недоліків і порушень.

   3) вживає в установленому порядку заходів до усунення виявлених під час здійснення контролю порушень законодавства та притягнення до відповідальності винних осіб, а саме:

    подає міському голові, міській раді та/чи профільній депутатській комісії пропозиції щодо усунення виявлених недоліків і порушень та запобіганню їм у подальшому;

    проводить аналіз стану дотримання фінансової дисципліни та про його результати повідомляє міського голову, міську раду та/чи профільну депутатську комісію; 

    досліджує стан виконання управлінських рішень, в разі їх неналежного виконання проводить оцінку можливих наслідків для об'єкта контролю, готує відповідні пропозицій щодо вдосконалення управлінських рішень;

    за погодженням з міським головою готує матеріали перевірок для передачі правоохоронним органам у разі встановлення порушень законодавства для відповідного реагування; 

   4) проводить оцінку ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань бюджетної установи, та оцінку ефективності функціонування системи внутрішнього контролю;

   5) здійснює розгляд листів, заяв і скарг про факти порушення законодавства з фінансових питань підконтрольними установами, вживає згідно із законодавством відповідних заходів для їх усунення;

   6) подає міському голові інформацію про узагальнені результати контрольних заходів за дотриманням бюджетного законодавства підконтрольними установами;

   7) отримує та аналізує звітність комунальних підприємств про результати діяльності;

   8) інформує громадськість про свою діяльність та про стан реалізації місцевої політики у визначеній сфері;

   9) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних з діяльністю Відділу;

  10) складає та подає на затвердження міському голові План роботи Відділу на І та ІІ півріччя поточного року;

  11) забезпечує у межах своїх повноважень збереження державної та службової таємниці.

  12) здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

 

ІV. Права.

1. Відділ для виконання покладених на нього завдань має право:

    1) ініціювати перед міським головою залучення експертів, фахівців, працівників державних органів, органів місцевого самоврядування, а також інших підприємств, установ та організацій до виконання окремих робіт, а також для проведення контрольних обмірів будівельних, монтажних, ремонтних та інших робіт, контрольних аналізів сировини, матеріалів і готової продукції, інших перевірок;

    2) на повний та безперешкодний доступ до документів, інформації та баз даних підконтрольних установ, які необхідні для виконання покладених на Відділ завдань;

   3) здійснювати контроль шляхом проведення планових та позапланових перевірок певного комплексу чи окремих питань фінансово-господарської діяльності підконтрольних установ;

   4) перевіряти грошові та бухгалтерські документи, звіти, кошториси та інші документи, що підтверджують надходження і витрачання коштів та матеріальних цінностей, документи щодо проведення процедур закупівель, проводити перевірку фактичної наявності цінностей (коштів, цінних паперів, сировини, матеріалів, готової продукції, устаткування тощо) на підконтрольних установах;

   5) безперешкодного доступу на склади, у сховища, виробничі та інші приміщення, що належать підконтрольним установам;

   6) вимагати від керівників  підконтрольних установ, що перевіряються, проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, розрахунків тощо;

   7) отримувати від службових і матеріально відповідальних осіб об'єктів, що перевіряються, письмові пояснення з питань, які виникають під час здійснення перевірки;

   8) отримувати під час проведення перевірки у підконтрольних установ копії фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які свідчать про порушення;

   9) порушувати перед міським головою питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у допущених порушеннях;

  10) за погодженням з міським головою проводити анкетування, опитування працівників бюджетних установ, комунальних закладів, підприємств за їх згодою, готувати запити до юридичних осіб з метою отримання необхідної інформації для проведення внутрішнього аудиту;

  11) у разі виявлення збитків, завданих міському бюджету територіальної громади чи об'єкту перевірки, визначати їх розмір в установленому законодавством порядку.

2. Покладення на Відділ обов'язків, не передбачених цим положенням і таких, що не стосуються питань внутрішнього аудиту та контролю за надходженням, використанням бюджетних коштів та станом збереження комунального майна, не допускається.

 

V. Відповідальність.

1. Посадові особи Відділу несуть відповідальність за:

      1) неналежну організацію роботи Відділу, недотримання службової та виконавської дисципліни;

      2) невиконання покладених на Відділ завдань та функцій;

      3) за несвоєчасну і недостовірну подачу інформацій та звітів, що відносяться до компетенції Відділу.

2. Начальник та працівники Відділу, що вчинили правопорушення, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

 

VІ. Керівництво.

   1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням міського голови.

   2. Начальник Відділу має відповідати таким вимогам професійно-кваліфікаційного рівня: громадянство України, вища освіта відповідного спрямування не нижче ступеня магістра, спеціаліста, вільне володіння державною мовою. Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

   3. Керівник Відділу:

      1) здійснює керівництво його діяльністю, представляє Відділ у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями міста;

      2) організує роботу Відділу відповідно до чинного законодавства і цього Положення;

      3) подає міському голові для затвердження плани роботи Відділу з подальшим оприлюдненням на сайті міської ради;

      4) готує на розгляд міському голові проекти рішень на засідання міськвиконкому  та сесії міської ради з питань, що належать до компетенції Відділу;

     5) готує річний звіт про виконання планів роботи Відділу та покладених на нього завдань, та подає на затвердження міському голові з подальшим оприлюдненням звіту на сайті міської ради;

     6) несе персональну відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань, за законність дій працівників Відділу;

     7) розробляє та подає на затвердження міському голові посадові інструкції спеціалістів Відділу.

 

VІІ. Взаємовідносини з іншими підрозділами.

    Відділ під час виконання покладених на нього завдань у встановленому порядку та в межах компетенції взаємодіє: 

  1.  з виконавчими органами міської ради, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями. 

  2.  з органами, що здійснюють контроль за надходженнями до бюджету, органами Державної аудиторської служби України, територіальними органами Державної казначейської служби України.

 

Керуюча справами апарату

виконавчого комітету Світловодської

міської ради                                                                               Т. Головачова

 

Юридичний відділ апарату

виконавчого комітету Світловодської

міської ради                                                                             ______________

 

Начальник відділу внутрішнього

аудиту та контролю за надходженням,

використанням бюджетних коштів

та станом збереження комунального

майна апарату виконавчого комітету

Світловодської міської ради                                                  Н. Тертишнікова