Інформація про результати позапланової перевірки комунального підприємства «Добробут»

  • 1497

Відділом внутрішнього аудиту та контролю за надходженням, використанням бюджетних коштів та станом збереження комунального майна апарату виконавчого комітету Світловодської міської ради на підставі розпорядження міського голови проведено позапланову перевірку в  комунальному підприємстві «Добробут» (далі - КП «Добробут», Підприємство) з окремих питань фінансово-господарської діяльності за період з 01.10.2020 по 28.02.2021, в частині аналізу фінансово-господарської діяльності – за 2020 рік.

КП «Добробут» здійснює свою діяльність на підставі Статуту, затвердженого рішенням сесії Світловодської міської ради 23 березня 2004 року №601. Власником Підприємства є Світловодська міська рада. Згідно зі Статутом КП «Добробут» - самостійний господарюючий статутний суб’єкт, який має право юридичної особи, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку та штампи. 

Слід зазначити, що Підприємство користується Статутом, який затверджено ще в 2004 році, та не відповідає новим вимогам законодавства (зокрема, Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 №2189-УІІІ в частині надання послуг з управління багатоквартирним будинком).

Будівлі гуртожитків на баланс КП «Добробут» не передавались, будинки знаходяться на балансі Управління житлово-комунального господарства Світловодської міської ради, яким укладений договір про управління та утримання будинків, споруд та прибудинкових територій з КП «Добробут» від 08.10.2014 (зі змінами від 21.06.2016, додаткова угода №1).

1. В ході перевірки за  період з 01.10.2020 по 28.02.2021 досліджено (на підставі первинних документів) рух коштів по касі, рух коштів по банку, проаналізовано та згруповано джерела надходження коштів та напрямки їх використання. Так за перевіряємий період в касу Підприємства надійшло коштів в загальній сумі 707 390,41 грн, використано за цей період  - 707 393,04 грн (з урахуванням залишку).

Кошти використовувались для забезпечення господарської діяльності КП «Добробут», а саме: для розрахунків з підприємствами-постачальниками комунальних послуг, для проведення розрахунків за спожиті енергоносії (крім теплопостачання), на виплату заробітної плати, сплату платежів до бюджету, придбання матеріалів для виконання аварійних робіт тощо.

Слід зазначити, що в зв’язку з недостатністю обігових коштів Підприємством не проводились поточні ремонти житлового фонду, не оновлювались основні засоби, власні витрати є мінімальними, це витрати на виплату заробітної плати працівникам Підприємства, податки і збори, часткові розрахунки за спожиті енергоносії та проведення невідкладних аварійних ремонтів.

Перевіркою руху грошових коштів на  поточних банківських рахунках встановлено, що протягом жовтня-грудня 2020 року та  січня-лютого 2021 року на рахунок Підприємства надійшло коштів  в загальній сумі 79 143,71 грн і станом на 01.03.2021 залишок коштів на рахунках склав 108 159,54 грн (з урахуванням залишку станом на 01.10.2020 в сумі 29 015,83 гривні).                       

На даний час Підприємство не в змозі використовувати кошти, які надходять на розрахункові рахунки в банківській установі в зв’язку з їх арештом УДВС Головного територіального управління юстиції Кіровоградської області.

2. Відповідно  до п.5.1 Статуту КП «Добробут» самостійно здійснює свою господарську діяльність, основним показником фінансових результатів господарської діяльності є прибуток.

 Аналізом даних фінансового звіту КП «Добробут» за 2020 рік (ф.№2м) встановлено, що Підприємство спрацювало збитково, чистий  збиток склав 196,90 тис. гривень.

За даними обліку та звітності за попередні періоди Підприємство спрацювало також збитково;  в 2018 році чистий збиток склав 284,10 тис.грн, в 2019 році - 317,90 тис. гривень.

 Збитковість послуг пояснюється застосуванням економічно необґрунтованих тарифів, які затверджувались ще в 2015 і 2017 роках, тобто, тарифи не переглядались більше 3-х років, в результаті чого КП «Добробут» здійснювало реалізацію послуг за ціною нижче фактичної собівартості таких послуг.

3. За даними аналітичного обліку Підприємства  загальна сума  дебіторської  заборгованості по населенню, становила:

- станом на 01січня 2020 року - 1 779 685,92 грн,  станом на 01 січня 2021 року - 2 149 179,46 (+369 493,54 грн), станом на 01 березня 2021 року - 2 444 673,35 (+295 493,89 грн)

До складу зазначеної дебіторської заборгованості КП «Добробут» входить заборгованість мешканців за проживання в гуртожитках (квартплата, теплопостачання (за минулі періоди), водопостачання та водовідведення, енергопостачання, вивіз ТПВ тощо).

Заборгованість мешканців гуртожитків за спожиті комунальні послуги та енергоносії станом на 01.03.2021 збільшилась на 664 987,43 грн в порівнянні з заборгованістю станом на 01.01.2020.

В існуючий сумі заборгованості за 2020 рік рахується як поточна заборгованість, так і прострочена заборгованість за минулі роки (більше 3-х років), та безнадійна заборгованість (мешканці, що померли, виписались та виїхали з міста). 

Визначити дату виникнення такої заборгованості та її суму не має можливості, так як в КП «Добробут» дебіторська заборгованість не згрупована за строками її непогашення та не встановлені коефіцієнти сумнівності для кожної групи, також не обчислений та не  створений резерв сумнівних боргів, що є порушення вимог п.п.5, 7 та п.9 П(С)БО №10 «Дебіторська заборгованість», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08.10.1999 №237 (в редакції від 16.09.2019 №379).

В порушення вимог ст.10 Закону України «Про бухгалтерський  облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV (зі змінами),  Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджене наказом Міністерства фінансів України 02.09.2014  №879, Підприємством інвентаризації зобов’язань в періоді, що підлягав перевірці, не проводились. Відповідно, не складались акти інвентаризації з найменуванням субрахунків і суми виявленої неузгодженої дебіторської і кредиторської заборгованостей, безнадійних боргів тощо; не складена довідка про дебіторську заборгованість, щодо якої строк позовної давності минув, із зазначенням таких дебіторів, суми, причини, дати і підстави виникнення заборгованості, хоча в обліку Підприємства така заборгованість існує.

Внаслідок допущених порушень, активи Підприємства завищено та внесено недостовірні дані до річної фінансової звітності Підприємства (Баланс на 31.12.2020, ф.№1-м), чим порушено ч.1 ст.3 Закону України «Про бухгалтерський  облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV (зі змінами) та п.5 П(С)БО №10 «Дебіторська заборгованість», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08.10.1999 №237 (в редакції від 16.09.2019 №379).

4. За даними аналітичного обліку Підприємства  загальна сума  кредиторської заборгованості, до складу якої входить заборгованість за спожиті мешканцями комунальні послуги та енергоносії становила:

- станом на 01 січня 2020 року – 2 751 417,23 грн,  станом на 01січня 2021 року – 3 137 391,48 грн (+385 974,25 грн), станом на 01 березня 2021 року – 3 427 876,25 (+290 484,77 грн).

Як видно з приведених даних, заборгованість за комунальні послуги та енергоносії постійно зростає. За період з 01.01.2020 року по 01.03.2021 року сума заборгованості по Підприємству збільшилась на 676 459,02 гривень.

 В загальній сумі кредиторської заборгованості станом на 01.01.2021 борг КП «Добробут» перед СП ТОВ «Світловодськпобут» складає  2 613 968,81грн або 83,3% від загальної суми заборгованості, з якої заборгованість за 2020 рік – 254 322,08 гривень. Сума заборгованості за попередні періоди складає  2 359 646,73 гривень.

Відслідковується постійне зростання заборгованості  Підприємства за спожиту електроенергію, яка станом на 01.01.2020 року становила 41 528,99 грн, 01.01.2021 – 212 373,55 грн, 01.03.2021 – 521 880,37 гривень.

В зв’язку з значною заборгованістю КП «Добробут» за спожиту електроенергію на адресу керівника Підприємства Долгого О.В. щомісячно надходили попередження від ТОВ «Кіровоградська обласна ЕК» про припинення електропостачання внаслідок порушення умов договору №23-756 від 01.01.2019 в частині оплати вартості електричної енергії.

Внаслідок ситуації, що склалась, Підприємство неспроможне своєчасно та в повному розмірі розраховуватись за зобов’язаннями, що призводить до зростання кредиторської заборгованості.

За результатами проведеної позапланової перевірки за період 2020 року та січень-лютий 2021 року, а також за результатами попередніх перевірок за період роботи Підприємства 2018 і 2019 роки, встановлені неодноразові факти порушень чинного законодавства, недотримання вимог нормативно-правових актів, відсутність дієвого внутрішнього контролю на Підприємстві, не забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, не належна організація ведення бухгалтерського обліку, внесення недостовірних даних до фінансової звітності та інші порушення.

Відповідно до ч. 3 ст.8. Закону України «Про бухгалтерський  облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, посадова особа, яка здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.

На Підприємстві відсутні виробничі плани, кошториси (калькуляції) витрат, планово-економічна робота не ведеться, аналіз собівартості, рентабельності підприємства не здійснюється. В той же час можливість планування, як певний вид діяльності, передбачена функціями Підприємства (розд.5 Статуту).

Слід зазначити, що при наявності значних сум дебіторської заборгованості як на момент перевірки, так і за минулі періоди роботи КП «Добробут» (2018-2020 роки) претензійно-позовна робота не проводилась, до суду керівник не звертався, тому внаслідок не прийняття адміністрацією КП «Добробут» відповідних мір щодо стягнення з мешканців гуртожитків заборгованості зі сплати за житлово-комунальні послуги та енергоносії, Підприємством постійно втрачалась можливість отримання доходів.

В цілому фінансовий стан Підприємства можна визначити як не задовільний, оскільки наявна постійна тенденція до збиткової діяльності.