Світловодська міська рада
Кіровоградська область
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ПОЛОЖЕННЯ про Світловодський міський центр соціальних служб

Дата: 03.06.2021 11:21
Кількість переглядів: 1157

ПОЛОЖЕННЯ

про Світловодський міський центр соціальних служб 

(нова редакція)

 

м. Світловодськ – 2021 р.

 

 1. Світловодський міський центр соціальних служб (далі - центр) є закладом, що проводить соціальну роботу із сім’ями, дітьми та молоддю, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, і надає їм соціальні послуги.

 

 1. Центр утворюється, реорганізується та ліквідується міською радою у порядку, передбаченому законодавством, з урахуванням потреб Світловодської міської територіальної громади і належить до сфери її управління.

 

 1. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», актами Президента України та постановами Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, іншими нормативно правовими актами з питань сім’ї, дітей та молоді, наказами обласного центру соціальних служб, рішеннями виконавчого комітету міської ради та рішеннями міської ради, а також цим Положенням.

 

 1. Основними принципами діяльності центру є законність, соціальна справедливість, доступність та відкритість, конфіденційність та відповідальність за дотримання етичних і правових норм, додержання і захист прав людини, адресність та індивідуальний підхід, добровільність вибору в отриманні чи відмові від отримання соціальних послуг, комплексність та системність під час надання соціальних послуг, дотримання державних стандартів і нормативів соціальних послуг, максимальна ефективність використання бюджетних коштів.

 

 1. Центр провадить діяльність за принципами гуманізму, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, поваги до честі та гідності, толерантності, законності, соціальної справедливості, доступності та відкритості, неупередженості та безпечності, добровільності, індивідуального підходу, комплексності, конфіденційності, максимальної ефективності та прозорості використання надавачами соціальних послуг бюджетних та інших коштів, забезпечення високого рівня якості соціальних послуг.

 

6. Основними завданнями центру є:

 • проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню у складні життєві обставини осіб та сімей з дітьми;

 • надання особам і сім’ям з дітьми комплексу соціальних послуг відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин та мінімізації негативних наслідків таких обставин

 

7. Для реалізації своїх повноважень центр може утворювати стаціонарні служби (відділення) та денні служби (відділення), діяльність яких спрямовується на проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю, і надання їм соціальних послуг, з урахуванням потреб Світловодської міської територіальної громади. За рішенням Світловодської міської ради у Центрі можуть утворюватися інші структурні підрозділи (служби), діяльність яких спрямовується на проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю і надання їм соціальних послуг, з урахуванням потреб, визначених у міській  територіальній громаді.

 

 8. Центр відповідно до визначених для нього завдань:

  1)  здійснює заходи щодо:

 • запобігання потраплянню у складні життєві обставини осіб та сімей, упровадження новітніх соціальних технологій, спрямованих на недопущення, мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин;

 • виявлення отримувачів соціальних послуг та ведення їх обліку; соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя, організації наставництва;

 • надання особам, які постраждали від домашнього насильства, та особам, які постраждали від насильства за ознакою статі, вичерпної інформації про їх права та можливість отримання допомоги;

          2) проводить оцінювання потреб осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, у соціальних послугах, визначає методи соціальної роботи, забезпечує психологічну підтримку;

3) надає соціальні послуги відповідно до державних стандартів соціальних послуг, зокрема:

 • соціального супроводу;

 • консультування;

 • соціальної профілактики;

 • соціальної інтеграції та реінтеграції;

 • соціальної адаптації;

 • соціального супроводу сімей, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

 • кризового та екстреного втручання;

 • представництва інтересів;

 • посередництва (медіації);

 • інші соціальні послуги відповідно до визначених потреб;

4) забезпечує соціальне супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу;

5) забезпечує соціальний патронаж осіб, які відбули покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування зазначених видів покарань на підставах, передбачених законом;

6) складає план реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

7) вносить відомості до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг;

8) проводить моніторинг та оцінювання якості наданих ним соціальних послуг;

9) створює умови для навчання та підвищення кваліфікації фахівців, які надають соціальні послуги;

10) взаємодіє з іншими суб’єктами системи надання соціальних послуг, а також з органами, установами, закладами, фізичними особами - підприємцями в межах своєї компетенції, які надають допомогу вразливим групам населення та особам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, та/або забезпечують їх захист;

11) інформує жителів адміністративно-територіальної одиниці та кожного отримувача соціальних послуг у формі, доступній для сприйняття особами з будь-яким видом порушення здоров’я, про перелік соціальних послуг, які він надає, обсяг і зміст таких послуг, умови та порядок їх отримання;

 12) інформує жителів адміністративно-територіальної одиниці про сімейні форми виховання та проводить попередній відбір кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі;

13) бере участь у визначенні потреб населення, а також у розробленні та виконанні програм надання соціальних послуг, розроблених за результатами визначення потреб населення у соціальних послугах;

14) готує статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали стосовно наданих соціальних послуг і проведеної соціальної роботи, які подає засновнику;

15) забезпечує захист персональних даних осіб, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, інших вразливих категорій осіб, яким центром надаватимуться соціальні послуги, а також осіб, що повідомили про перебування осіб/сімей у складних життєвих обставинах, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 

9. Центр має право:

 

 • самостійно визначати форми та методи роботи;

 • подавати до міської ради інформацію, необхідну для організації надання соціальних послуг, та отримувати таку інформацію;

 • залучати на договірній основі підприємства, установи, організації та волонтерів до надання соціальних послуг;

 • залучати грошові кошти та інші ресурси (людські, матеріальні, інформаційні тощо), необхідні для надання соціальних послуг.

 

 10. Підставою для надання центром соціальних послуг є:

 

 • направлення особи/сім’ї для отримання соціальних послуг, видане відповідно до рішень управління соціального захисту населення Світловодської міської ради;

 • результати оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах;

 

11. Прийняття рішення про надання соціальних послуг центром, визначення їх обсягу, строку, умов надання та припинення, призначення фахівця, відповідального за ведення випадку особи/сім’ї, проводиться в порядку, передбаченому законодавством.

 

 12. Центр очолює директор, якого призначає на посаду та звільняє з посади в установленому законодавством порядку міський голова.

 

 13. Директор центру:

 

 • організовує роботу центру, персонально відповідає за виконання центром визначених для нього завдань;

 • здійснює контроль за повнотою та якістю надання соціальних послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, відповідно до державних стандартів і нормативів;

 • забезпечує своєчасне подання звітів про роботу центру;

 •  затверджує посадові інструкції працівників центру;

 • призначає в установленому порядку на посаду та звільняє з посади працівників центру;

 • затверджує правила внутрішнього розпорядку центру та контролює їх виконання;

 • видає відповідно до компетенції накази та розпорядження, організовує та контролює їх виконання;

 •  укладає договори, діє від імені центру і представляє його інтереси;

 •   розпоряджається коштами центру в межах затвердженого кошторису;

 • представляє центр у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями (різних форм власності);

 • забезпечує фінансово-господарську діяльність центру, створення та розвиток матеріально-технічної бази для проведення комплексу заходів/ надання соціальних послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;

 • забезпечує проведення атестації працівників центру в порядку, визначеному законодавством, сприяє підвищенню їх кваліфікації та приймає рішення щодо заохочення та притягнення їх до відповідальності;

 • вживає заходів до поліпшення умов праці, дотримання правил охорони праці, внутрішнього трудового розпорядку, санітарної та пожежної безпеки;

 • виконує інші повноваження, передбачені законодавством.

 

14. Головним розпорядником коштів центру є управління  соціального захисту населення Світловодської міської ради. 

15. Центр утримується за рахунок коштів  місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

 

16. Соціальні послуги надаються центром за рахунок бюджетних коштів із встановленням диференційованої плати залежно від доходу отримувача соціальних послуг або за рахунок отримувача соціальних послуг/третіх осіб. Розмір плати за соціальні послуги визначається центром в установленому законодавством порядку і затверджується його директором.

Кошти, що надходять від надання платних соціальних послуг, використовуються в установленому законодавством порядку.

 

17. Умови оплати праці, тривалість робочого часу та відпусток працівників центру встановлюються відповідно до законодавства.

 

18. Центр забезпечує для працівників, які надають соціальні послуги:

 

 • створення належних умов для професійної діяльності, у тому числі шляхом підвищення кваліфікації, супервізії;

 • захист професійної честі, гідності та ділової репутації, зокрема в судовому порядку;

 • надання у разі потреби проїзних квитків;

 • проведення профілактичного медичного огляду;

 • створення безпечних умов праці.

 

19. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та статистичної звітності проводиться відповідно до законодавства.

 

20. Моніторинг та оцінювання якості соціальних послуг проводиться відповідно до законодавства.

 

21. Центр володіє та користується майном, яке передано йому на праві договору оренди органом, що його утворив. Центр має право на придбання та оренду обладнання, необхідного для забезпечення його функціонування.

 

22. Для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення Центром в установленому порядку забезпечуються належні умови для вільного доступу до будівель закладу та приміщень обслуговування, безперешкодного переміщення прилеглою до закладу територією та всередині будівель, своєчасного отримання інформації, яка допомагає орієнтуватися у просторі, відповідно до вимог, установлених ДБН В.2.240: 2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення» та ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди. Основні положення».

Якщо діючі об’єкти неможливо повністю пристосувати для потреб осіб з інвалідністю, забезпечується їх розумне пристосування відповідно до частини другої статті 27 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» за погодженням із громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю.

 

 23.Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із своїм найменуванням, штампи та бланки.

 

24. Місцезнаходження юридичної особи:

       27500, Кіровоградська область, місто Світловодськ, вулиця Героїв України, будинок 14.

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь