Світловодська міська рада
Кіровоградська область
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту Стратегії розвитку Світловодської міської територіальної громади до 2027 року

Дата: 14.01.2022 13:10
Кількість переглядів: 524

1.  Замовник: Світловодська міська рада   (управління економіки, ресурсів та розвитку міста Світловодської міської ради).

2. Вид та основні цілі документа державного планування  (далі  – ДДП), його зв'язок з іншими документами державного планування

Згідно  з  пунктами  3 та 7 частини першої статті 1 Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку"  проект Стратегії розвитку Світловодської міської територіальної громади до 2027 року (далі  – Стратегія)  є документом державного планування  (далі  –  ДДП)  та підлягає проведенню стратегічної екологічної оцінки.

Стратегію  розроблено:

відповідно до  законів  України  "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про засади державної регіональної політики" та  "Про державне прогнозування та  розроблення програм економічного і соціального розвитку України";  Порядку  розроблення  проектів прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку, Бюджетної декларації та державного бюджету,  затвердженого  постановою  Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року №621 (із змінами).

із урахуванням:

положень Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 року №695, 

Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023  роки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від   29 липня  2020  року №671; 

Стратегії розвитку Кіровоградської області  на 2021-2027 роки  (далі  – Стартегія – 2027), Плану заходів на 2021-2023 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на 2021-2017 роки, затверджених рішенням обласної ради від 12 березня 2020 року №743;

Національної доповіді "Цілі сталого розвитку: Україна", підготовленої та адаптованої для України у вересні 2017 року, та Глобальних цілей сталого розвитку до  2030 року, схвалених 25 вересня 2015 року державами-членами Організації Об’єднаних Націй.

 Стратегія визначає основні завдання розвитку галузей (сфер діяльності) Світловодської міської територіальної громади, що відповідають стратегічним напрямам розвитку і заходам обласних цільових програм та програм громади. 

Метою Стратегії є впровадження заходів, спрямованих на забезпечення  стабілізації та сталого розвитку економіки Світловодської міської територіальної громади  і підвищення рівня зайнятості населення шляхом збереження існуючих і стимулювання створення нових високопродуктивних робочих місць з гідними умовами праці.

У  Стратегії  визначені  основні  пріоритетні напрямки розвитку Світловодської міської територіальної громади у короткостроковій перспективі до 2027 року:

конкурентоспроможна інноваційно-спрямована економіка;

розвиток людського капіталу та підвищення якості життя населення;

сталий розвиток усіх територій;

поліпшення екологічної ситуації.

3. Якою мірою ДДП визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля  (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Методологія розроблення Стратегії передбачає визначення основних завдань та заходів щодо розвитку галузей  (сфери діяльності),  а також  орієнтовний перелік інвестиційних та інфраструктурних  проектів, серед яких можуть бути проекти, що відповідно до Закону України "Про  оцінку впливу на довкілля" підлягатимуть оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності. Для таких проектів має бути здійснена процедура оцінки впливу на довкілля.

4. Визначення ймовірних наслідків, які можуть мати значний вплив при реалізації ДДП:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

 У  ході здійснення  стратегічної екологічної оцінки (далі  –  СЕО) будуть оцінені ймовірні наслідки реалізації  Стратегії, зокрема необхідно оцінити наслідки для таких складових довкілля:

атмосферне повітря;

водні ресурси;

промислові та побутові відходи. викиди та стоки;

земельні ресурси;

біорізноманіття та рекреаційні зони;

наслідки для здоров'я населення;

б) для територій з природоохоронним статусом:

 Станом на 1 вересня 2021 року в Світловодській міській територіальній громаді відсутні природно-заповідні території та об’єкти. Земельний фонд Світловодської МТГ складає 28, 9839 тис. га -  місцевого  значення.  Під час здійснення СЕО варто оцінити ймовірні наслідки реалізації Стратегії на зазначені території.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров'я населення:

 У рамках проведення СЕО проекту  Стратегії  не передбачається оцінка транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров'я населення.

5.  Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі,  якщо ДДП не буде затверджено:

Зважаючи  на  комплексність рішень проекту Стратегії, що обумовлюється необхідністю виконання  пріоритетних напрямів,  основних завдань і заходів Стратегії, призначених для різних видів промислово-виробничої, соціальної, рекреаційної, комунікаційної діяльності,  здійснюється розгляд виправданих альтернатив планованих рішень.

При впровадженні заходів Стратегії, порівняно  із існуючим станом, очікується позитивний вплив на навколишнє природне середовище, у тому числі на здоров’я населення.

Найсприятливішим варіантом буде затвердження запропонованої Стратегії.

6.  Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час СЕО:

Для проведення  СЕО проекту  Стратегії  буде використана наступна інформація: доповіді про стан довкілля; статистична інформація; інформація, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проекту ДДП; дані моніторингу стану довкілля; експертні оцінки; інша доступна інформація.

Під час проведення  СЕО  будуть застосовані такі методи:  збір та аналіз інформації про поточний стан, порівняльний аналіз та  аналіз тенденцій розвитку відповідної галузі (сфери діяльності);  оцінка ймовірних наслідків,  проведення консультацій з  громадськістю щодо екологічних цілей та можливого впливу на здоров’я населення.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання ДДП.

Під час здійснення  СЕО  передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків для довкілля,  визначені законодавством. Так,  Закон України  "Про охорону навколишнього природного середовища"  визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища. Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов'язкових екологічних вимог стосовно:

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій; 

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища; 

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів; 

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення; 

д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні; 

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб; 

є) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.

У результаті здійснення СЕО проекту Стратегії будуть сформовані заходи і рекомендації щодо запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків на довкілля, у тому числі здоров'я населення, які можуть виникнути  під час реалізації Стратегії.

Зазначені заходи визначатимуться відповідно до вимог Закону України "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення" і з урахуванням інших чинних  нормативно-правових актів щодо охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про СЕО.

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку". 

Пропонується така структура Звіту із СЕО:

1.  Зміст та основні цілі  Стратегії, її зв'язок з іншими документами державного планування.

2. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо Стратегія не буде затверджена (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень).

3. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень).

4. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров'я населення, які стосуються Стратегії.

5. Зобов'язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов'язані із запобіганням негативному впливу на здоров'я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються ДДП, а також шляхи врахування таких зобов'язань під час підготовки ДДП.

6. Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо-  та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків.

7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання Стратегії.

8. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки).

9. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання Стратегії для довкілля, у тому числі для здоров'я населення.

10. Резюме нетехнічного характеру інформації,  передбаченої вищезазначеними пунктами, розраховане на широку аудиторію.

9.  Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження і пропозиції до заяви  про визначення обсягу СЕО проекту Стратегії розвитку Світловодської міської територіальної громади до 2027 року  надсилати  управлінню економіки, ресурсів та розвитку міста Світловодської міської ради на адресу: вул. Героїв України, 14, м. Світловодськ, 27501 або в електронному вигляді на електронну адресу: еconomika@smvk.kr-admin.gov.ua.

Строк подання зауважень і пропозицій  –  15 (п'ятнадцять) днів з  дня отримання Заяви про визначення обсягу СЕО.

Відповідальна особа: Ахтирська Крістіна Юріївна (05236) 7-36-19.

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь